Polski |  English
»Warunki Handlowe | 
           « wstecz
 

Warunki Handlowe

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ P.H.U. TELSAT

Przedstawione poniżej warunki sprzedaży i współpracy handlowej stanowią wiążącą część każdej zawartej z P.H.U. TELSAT ustnej, telefonicznej, mailowej lub pisemnej umowy kupna – sprzedaży. Przy odbieraniu towaru warunki te są traktowane jako znane, o ile wcześniej nie ustalono innych warunków specjalnych.

Oferta cenowa:
Podstawą określenia ceny dla nabywcy jest aktualnie obowiązujący cennik, w którym ceny nie zawierają podatku VAT. Od podanych cen cennikowych na urządzenia elektroniczne P.H.U. TELSAT udziela atrakcyjnych rabatów:

 • za przeznaczenie sprzętu do dalszej odsprzedaży: 10%
 • za płatność gotówką lub dokonanie przedpłaty w wysokości 100% wartości zamawianego towaru: 5%
 • za jednorazowy zakup przekraczający kwotę 20.000 zł netto: 5%
 • za dokonanie zakupów w ilości powyżej 5-ciu na kwoty co najmniej po 20.000 zł netto: 5%

Łączna suma rabatów może wynieść 25%.

Zamówienia:
Klient składa zamówienia w formie pisemnej lub elektronicznej (list, faks, zeskanowany dokument, PDF). Zamówienie powinno zawierać:

 • symbol produktu;
 • ilość towaru;
 • pożądany termin realizacji;
 • deklarowaną formę zapłaty;
 • adres dostawy;
 • dokładną nazwę, adres i telefon zamawiającego;
 • w przypadku firmy zamówienie winno być opatrzone dodatkowo numerem NIP, pieczątką firmową i czytelnym podpisem osób do tego upoważnionych.

Pisemnie złożone zamówienie uznaje się za przyjęte po jego pisemnym potwierdzeniu przez P.H.U. TELSAT (faksem lub pocztą elektroniczną). Za błędy w zamówieniach P.H.U. TELSAT nie ponosi odpowiedzialności.

Faktury i warunki płatności:
Faktury za zamówiony towar są wystawiane w dniu wysyłki, zgodnie z obowiązującymi danego Klienta warunkami handlowymi, z doliczeniem podatku VAT, według zasad i stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Przyznanie Klientowi prawa do zakupów z wydłużonym terminem płatności jest możliwe pod warunkiem uprzedniego dokonania co najmniej dwóch zakupów na kwotę minimum 5000zł netto oraz dostarczenia kserokopii: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z krajowego rejestru sądowego, zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON i decyzji nadania numeru NIP. W pozostałych przypadkach obowiązuje przedpłata w wysokości 30% lub 100% wartości zamawianego towaru.
Przedpłatę za zamówiony towar Klient winien uiścić na podstawie faktury pro-forma. Towar zostanie wysłany do Klienta po zaksięgowaniu PEŁNEJ kwoty na rachunek bankowy P.H.U. TELSAT. Dla Klientów z przysługującym wydłużonym terminem płatności P.H.U. TELSAT udziela 14 dni na uiszczenie zapłaty od daty wystawienia faktury VAT za zamówiony towar. W przypadku nieterminowego uregulowania płatności P.H.U. TELSAT naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie. P.H.U. TELSAT zastrzega sobie prawo wstrzymania dalszych dostaw w przypadku przekroczenia terminu płatności. Kupujący zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty związane z sądowym lub pozasądowym dochodzeniem roszczeń, łącznie z kosztami usług biura windykacji.
Dane konta do płatności:

P.H.U TELSAT Grzegorz Kawka
Bank Spółdzielczy /oddział w Gryficach
Numer konta: 66937600010027518920010003

Prawo własności produktu przechodzi z P.H.U. TELSAT na Klienta, w chwili dokonania pełnej płatności za zakupiony towar.

Warunki dostawy i transport:
Termin realizacji dostawy zamówionych towarów dostępnych w magazynie P.H.U. TELSAT wynosi 3 dni robocze od momentu złożenia zamówienia dla Klientów z wydłużonym terminem płatności oraz 3 dni robocze od daty zaksięgowania pełnej kwoty za zamówiony towar dla pozostałych Klientów. W przypadku braku produktów w magazynie terminy dostawy uzgadniane są indywidualnie i mogą wynieść od 3 do 6 tygodni. Jeśli w dowolnym momencie okaże się, że P.H.U. TELSAT nie jest w stanie dotrzymać terminów dostawy, niezwłocznie powiadomi Kupującego o spodziewanym opóźnieniu.
Wszystkie przesyłki realizowane są firmą kurierską DHL. Koszty transportu w przypadku zamówień powyżej 2.000 zł netto pokrywa P.H.U. TELSAT. Na życzenie klienta podajemy numer lub przesyłamy kopię listu przewozowego w celu umożliwienia śledzenia drogi przesyłki na stronie www.dhl.pl Możliwy jest również odbiór osobisty przesyłki przez Klienta lub wysłanie po odbiór własnego kuriera.
Ryzyko utraty lub uszkodzenia produktów przechodzi na Kupującego w momencie wydania produktów przez P.H.U. TELSAT Kupującemu w miejscu dostawy. Prawidłowe wykonanie umowy następuje z chwilą dostarczenia produktów w wielkości określonej w potwierdzeniu zamówienia na miejsce dostawy. W przypadku dostarczenia produktów partiami za dostawę wykonaną prawidłowo uważa się również część dostawy.

Reklamacje i zwrot towarów:
Reklamacje dotyczące jakości otrzymanej przesyłki powinny być przekazywane w formie pisemnej faksem lub pocztą elektroniczną- najpóźniej następnego dnia po jej otrzymaniu. W przypadku, jeżeli przedmiotem reklamacji jest uszkodzenie towaru podczas transportu, a przesyłka w momencie jej otrzymania zawierała oznaki uszkodzenia lub otwierania, warunkiem przyjęcia reklamacji jest odnotowanie przez klienta tego faktu na liście przewozowym lub w formie odrębnej notatki i potwierdzenie tego faktu przez kuriera firmy spedycyjnej doręczającej przesyłkę. Roszczenia wynikające z tytułu reklamacji nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności za dostarczony towar.

Gwarancja:
P.H.U. TELSAT udziela gwarancji na sprawne działanie towaru . Jednocześnie wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Okres gwarancji podany jest na karcie gwarancyjnej, dostarczanej razem z dokumentem sprzedaży. Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie w ciągu 21 dni roboczych, liczonych od daty dostarczenia towaru do Działu Technicznego sprzedawcy. Dopuszcza się przedłużenie tego terminu w przypadku wysyłki towaru za granicę w celu naprawy. Za naprawę serwisową uznaje się usunięcie usterek powstałych na skutek błędów produkcyjnych lub wad materiałowych lub wymianę na sprawny technicznie towar o równoważnych parametrach technicznych. Nabywcy przysługuje wymiana towaru w przypadku, gdy nie ma możliwości dokonania naprawy w ciągu 30 dni od daty dostarczenia towaru do serwisu lub gdy był naprawiany trzykrotnie. P.H.U. TELSAT nie ponosi odpowiedzialności za trudności w obsłudze Klienta wynikające z restrykcji importowo-eksportowych na części zamienne i innych przepisów prawnych lub nieprzewidzianych, a uzasadnionych okoliczności uniemożliwiających wykonanie naprawy.
Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego „Zgłoszenie RMA” na stronie internetowej P.H.U. TELSAT www.555.pl celem uzyskania numeru RMA. Informacja o zarejestrowaniu zgłoszenia zostanie automatycznie przesłana na adres e-mail podany w formularzu zgłoszenia RMA. Numer RMA zostanie nadany w ciągu dwóch dni roboczych od daty zarejestrowania zgłoszenia i zostanie przesłany pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Nadanie numeru RMA nie jest jednoznaczne z uznaniem zasadności reklamacji towaru. W przypadku niedostarczenia towaru w ciągu 21 dni od daty nadania numeru RMA, zgłoszenie ulega przedawnieniu. Zgłaszający jest zobowiązany wtedy ponownie wypełnić formularz RMA i uzyskać nowy numer RMA. Przesyłki bez wyraźnie umieszczonego numeru RMA na zewnątrz opakowania lub z przeterminowanym numerem RMA, zostaną odesłane do klienta bez rozpakowywania. Zalecany jest wcześniejszy kontakt z Działem Technicznym P.H.U. TELSAT (091 384 20 18) w celu wstępnego potwierdzenia zasadności przesłania towaru.
Nabywca zobowiązany jest dostarczyć towar do serwisu na własny koszt, z nienaruszonymi etykietami gwarancyjnymi oraz dokładnym opisem uszkodzenia. Zaleca się, w miarę możliwości, odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu, jako że P.H.U. TELSAT nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone w transporcie spowodowane nieprawidłowym zapakowaniem. Naruszenie etykiety gwarancyjnej równoznaczne jest z utratą praw gwarancyjnych i możliwością wykonania jedynie odpłatnej naprawy serwisowej. Integralną część każdego zgłoszenia gwarancyjnego stanowi dowód zakupu w formie faktury VAT lub paragonu wydawanych przy każdej transakcji sprzedaży. Towar winien być dostarczony na adres:

Dział Techniczny
P.H.U. TELSAT Grzegorz Kawka
ul. Jana Dąbskiego 1A
72-300 Gryfice

Polecenie naprawy serwisowej nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do której znajomości zobowiązany jest użytkownik, a także czyszczenia i konserwacji sprzętu. Gwarancja nie obejmuje części podlegających naturalnemu zużyciu oraz nie obejmuje usterek powstałych na skutek zjawisk atmosferycznych, przepięć, katastrof, kataklizmów, wypadków losowych niezwiązanych z pracą urządzenia oraz awarii wynikłych z uszkodzenia urządzeń współpracujących, nie należących do przedmiotu gwarancji.
Nabywca traci wszelkie prawa gwarancyjne w przypadku:

 • zerwania lub naruszenia etykiet gwarancyjnych,
 • dokonania naprawy we własnym zakresie,
 • uszkodzeń mechanicznych sprzętu,
 • niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji,
 • niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji.

Naprawiony towar, którego gwarancję uznano, odsyłany jest do Klienta na koszt P.H.U. TELSAT. Zastrzegamy sobie prawo wystawiania faktury za usługę serwisową i wysłania przesyłki na koszt odbiorcy w przypadku nadesłania towaru w pełni sprawnego, nie wymagającego naprawy serwisowej.
PHU TELSAT świadczy odpłatnie serwis pogwarancyjny.

Siła wyższa:
Siła wyższa oznacza niemożliwą do przewidzenia, wyjątkową sytuację lub zdarzenie niezależne od woli stron, uniemożliwiające którejkolwiek ze stron wypełnienie jej zobowiązań wynikających z umowy kupna – sprzedaży i nie jest ona wynikiem błędu, czy zaniedbania którejkolwiek ze stron (lub ze strony jej wykonawców, pracowników i osób współpracujących) oraz jest nie do przezwyciężenia mimo dołożenia wszelkich starań. Trudności finansowe nie mogą być traktowane jako siła wyższa. Strona nie zostanie uznana winną naruszenia warunków umowy, jeśli ich wypełnienie uniemożliwiła siła wyższa. Strona umowy stojąca w obliczu siły wyższej musi niezwłocznie poinformować drugą stronę umowy o zaistniałej sytuacji, naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz przewidywanych konsekwencjach, jak również podejmie działania w celu zminimalizowania możliwych szkód.


 Polecamy

Koparka łańcuchowa - trencher


Kontakt z nami
   ogólny
"P.H.U. Telsat"
ul. J.Dąbskiego 1a
72-300 Gryfice
Polska
telsat@555.pl
+48 91 384 2018
lub skorzystaj z formularza


             początek
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2006 Telsat Electronic Systems, Poland

 | HOME | Telekomunikacja | Energetyka | ITS | Usługi | Kontakt |