TELSAT electronic systems, Gryfice
Polski |  English
»O Firmie | Osiągnięcia, referencje, opinie techniczne, wydarzenia | 
           « wstecz
 

Osiągnięcia, referencje, opinie techniczne, wydarzenia

2017 - Ważenie pojazdów i Elementy Systemu Zarządzania ruchem ( SZR ).

PHU Telsat mgr inż. Grzegorz Kawka wraz z partnerami technologicznymi sfinalizowałał realizacje dostosowania systemów ważenia pojazdów do wymagań Inwestora tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Znaki zmiennej treści VMS oraz znaki pryzmatyczne, stalowe konstrukcje wsporcze do znaków VMS i znaków pryzmatycznych z pomostem serwisowym, kanał technologiczny, sieć światłodowowa, węzły komunikacyjne, to podstawowe elementy infrastruktury podsystemu zarządzania ruchem zaprojektowanego i wykonanego dla zmiany stałej organizacji ruchu na odcinku drogi w czasie procesu ważenia w ruchu i kontroli pojazdów. Na drogach ekspresowych S5, S11 oraz DK 92 zainstalowano łącznie 19 elektronicznych znaków zmiennej treści VMS oraz pryzmatycznych.

               
2016 - Telsat realizuje kolejne wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach realizacji zamówienia pn. „Budowa Centrum Sportów Wodnych w Chełmie”

Specjalizowany system wykorzystuje OZE dla zasilania obwodów elektrycznych Centrum. Wykonany w ramach zamówienia system produkcji i zarządzania energią (energy management system) umożliwia prognozowanie zasilania, monitorowanie i analizy zyżycia wyprodukowanej z OZE energii. Przyłączenie do sieci dystrybucji energii umożliwia sprzedaż wyprodukowanej na potrzeby własne centrum a nie wykorzystanej energii elektrycznej.

      
                                    
2015 – Grudzień – Budowa monitoringu wizyjnego jako element rozwoju systemu GeoSMoRP

PHU TELSAT Grzegorz Kawka zrealizował rozwój systemu GeoSMoRP. W ramach wykonanych robót wykonano m.in.:

     
 • instalacja i wdrożenie punktów kamerowych rozmieszczonych wzdłuż Wisły,
 •    
 • monitoring wizyjny zintegrowany z systemem GeoSMoRP opartym na środowisku ESRI,
 •    
 • budowę punktu kamerowego na głowicy zachodniej ujścia Wisły – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
 •    
 • system śledzenia lodołamaczy z bieżącym przekazywaniem pozycji i prezentowaniem w systemie monitoringu,
 •    
 • budowa aplikacji mobilnej dostępnej na urządzenia typu smartfon (android, ios),
 •    
 • mobilne centra oglądowe wybudowane w oparciu o łączności bezprzewodowe oraz urządzenia typu: laptop, tablet, smartfon z wykorzystaniem najwyższej technologii bezpieczeństwa zrealizowanej w oparciu o urządzenia CISCO.

Lokalizację poszczególnych kamer określono, uwzględniając miejsca szczególnie ważne z punktu widzenia ochrony przed powodzią: miejsca zatorogenne, bez kompleksowej regulacji hydrotechnicznej, nieobwałowane, czy też obszary z zabudową blisko koryt rzek. Kamery mają umożliwić stały podgląd (w czasie rzeczywistym) koryta rzeki Wisły, w tym stanu wód, zlodzenia rzeki i miejsc zatorogennych, oraz położenia lodołamaczy w czasie prowadzenia akcji lodołamania.

W celu zapoznania się z ulotką informacyjną dotyczącego wybudowanego systemu kliknij tutaj.

      
                                                 
      
2015 – Maj - Listopad – Realizacja umowy na zaprojektowanie i wybudowanie linii światłowodowej dla Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna

PHU Telsat Grzegorz Kawka zrealizował dla Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna umowę na wykonanie infrastruktury światłowodowej. Wybudowana w całości ze środków unijnych infrastruktura światłowodowa posłużyła do podłączenia zintegrowanego, centralnie zarządzanego systemu zabezpieczenia zwiększając tym samym bezpieczeństwo pasażerów na głównych dworcach kolejowych Warszawskiego Węzła Kolejowego.

W ramach zrealizowanego zadania pn. „Projekt i budowa linii światłowodowej na potrzeby zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Warszawskiego Węzła Kolejowego” w trybie „zaprojektuj i wybuduj” wykonane zostało:

     
 • Pozyskanie map do celów projektowych,
 •    
 • Wykonanie projektu i pozyskanie niezbędnych uzgodnień,
 •    
 • Wybudowanie przyłączy telekomunikacyjnych o łącznej długości ponad 50km pozwalających na połączenie dworców:
         
  • Warszawa Centralna;
  •       
  • Dworzec WKD Warszawa Śródmieście;
  •       
  • Warszawa Śródmieście;
  •       
  • Warszawa Ochota;
  •       
  • Warszawa Zachodnia;
  •       
  • Warszawa Powiśle;
  •       
  • Warszawa Stadion;
  •       
  • Warszawa Wschodnia;
  •       
  • Warszawa Wileńska;
  •       
  • Warszawa Gdańska;
  •       
  • Warszawa Lotnisko Chopina;
 •    
 • Inwentaryzacja geodezyjna.

Zaangażowanie oraz duże doświadczenie firmy PHU TELSAT pozwoliło na zrealizowanie kontraktu w terminie 6 miesięcy!

Łączna wartość całego zadania - budowy systemu łączności i systemu bezpieczeństwa pasażerów na obszarze WWK realizowanego przez spółkę PKP SA wyniosła ponad 44 MLN złotych.

2014 – Czerwiec - Rozpoczęcie realizacji „Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu m.st. Warszawy o siedem punktów kamerowych"

PHU TELSAT podpisał umowę na realizację zadania związanego z rozbudową miejskiego systemu monitoringu m.st. Warszawy o siedem punktów kamerowych. Dzięki realizacji tego zadania monitoring HDTV Warszawy zostanie wzbogacony o kolejne punkty kamerowe w dzielnicy Mokotów. Zakres prac obejmuj m.in.:

     
 • budowę przyłączy telekomunikacyjnych do przesyłania sygnałów wizyjnych i sterujących od punktów kamerowych do centrum obserwacji i nadzoru monitoringu;
 •    
 • budowę przyłączy elektroenergetycznych niskiego napięcia do zasilania urządzeń punktów kamerowych;
 •    
 • budowę szaf technicznych punktów kamerowych, w których zostaną zainstalowane urządzenia sygnałowe i zasilające punktów kamerowych;
 •    
 • posadowienie słupów (masztów) kamerowych, na których zostaną zainstalowane kamery monitoringu wizyjnego.

W ramach zadania po raz I szy zastosowano w systemie monitorngu Warszawy wandaloodporne szafy teletechniczne wykonane ze stali kwasoodpornej.

2014 - Styczeń - P.H.U. TELSAT zlecono Rozbudowę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Lubinie

P.H.U. TELSAT wykona dla Gminy Miasto Lubin podłączenie do systemu sterowników sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulicy Paderewskiego z ulicami Wrocławską, Sikorskiego i Komisji Edukacji Narodowej w ramach uzyskanego zamówienia pn. " Rozbudowę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem drogowym w Lubinie". Podstawowym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez jego nadzór z centralnej jednostki z możliwością śledzenia aktualnej sytuacji na poszczególnych skrzyżowaniach.

Zamówienie obejmuje:

 • rozbudowę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym;
 • rozbudowę i integracja z ZSZRD cyfrowego monitoringu wizyjnego CCTV skrzyżowań;
 • zaprojektowanie i wybudowanie magistrali światłowodowej wzdłuż ul. Paderewskiego w Lubinie;
 • szkolenia personelu Centrum Sterowania Ruchem Lubińskiego ZSZRD w zakresie rozbudowanych funkcjonalności systemów;
 • zaprojektowanie i wykonanie systemu kontroli przejazdu na czerwonym świetle.
2013 - Październik - Pełnienie funkcji specjalisty ds. bieżącej obsługi projektu pn. „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego”

PHU TELSAT będzie pełnił rolę specjalisty ds. bieżącej obsługi projektu pn. „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego”. W zakresie zadania jest m.in.:

     
 • udział w pracach związanych z rekrutacją Beneficjentów Ostatecznych
 •    
 • podpisanie umów z Beneficjentami Ostatecznymi
 •    
 • organizacja oraz przekazanie sprzętu Beneficjentom Ostatecznym
 •    
 • monitoring – weryfikacja sprzętu
 •    
 • weryfikacja potrzeb Beneficjentów dotyczącą obsługi dostarczonego sprzętu
 •    
 • monitoring oraz przekazywanie Wykonawcy informacji dotyczących stanu listy Beneficjentów Ostatecznych
 •    
 • Ewaluacja projektu – ocena projektu na wszystkich jego etapach, tj. planowania (przygotowania dokumentacji projektowej), realizacji i mierzenia rezultatów
 •    
 • przygotowywanie ankiet ewaluacyjnych
 •    
 • pomoc w obsłudze administracyjnej i redaktorskiej portalu internetowego
 •    
 • kierowanie działaniami promocyjnymi
 •    
 • inne w zakresie realizacji projektu

2013 - Październik – Rozpoczęcie realizacji „Zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn.: „Budowa sieci szkieletowej oraz punktów dostępu do Internetu w Mieście Sulejówek”


PHU TELSAT podpisał umowę na realizację zadania związanego z budową i uruchomieniem infrastruktury sieci szerokopasmowej dla miasta Sulejówek.
Zadanie realizowane jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. W ramach projektu zostanie wybudowanych około 12 km linii światłowodowych (podwieszanych) oraz 1 radiolinia. Na budynkach użyteczności publicznej zostanie wybudowanych 14 ogólnodostępnych punktów HOT SPOT. Pozwolą one na korzystanie z dostępu do Internetu mieszkańcom miasta oraz odwiedzającym miasto turystom. Dla ich potrzeb zostaną również dostarczone, zamontowane i uruchomione 3 infokioski pozwalające na dostęp do portalu e-urząd. Ponadto Urząd Miasta zostanie wyposażony w aparaty telefoniczne oraz centralę pracującą w technologii VoIP.

W ramach budowy sieci szerokopasmowej zostaną wybudowane dwa węzły szkieletowe wyposażone w urządzenia sieciowe, routery i firewalle.

2013 - Październik – Rozpoczęcie prac nad budową Systemu monitoringu wizyjnego miasta Łobez dla Gminy Łobez


PHU TELSAT niezwłocznie po podpisaniu umowy rozpoczął realizację budowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Łobez. W ramach zadania zostanie wybudowanych 18 Punktów Kamerowych oraz 2 centra oglądowe wraz z serwerownią. Główne centrum oglądowe wraz z serwerownią będzie zlokalizowane w budynku Urzędu Miasta, drugie - wyniesione centrum oglądowe będzie zlokalizowane na ternie Komendy Policji. W 18 Punktach Kamerowych zostanie zainstalowanych 36 kamer zarówno stałopozycyjnych jak i obrotowych a transmisja danych będzie realizowana drogą radiową.

           
2013 - Wrzesień - Montaż systemu monitoringu oraz rejestracja obrazów z inwestycji "Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska - Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. Węzeł Powązkowska - węzeł Modlińska" dla GDDKiA Oddz. w Warszawie


PHU TELSAT rozpoczął prace nad zadaniem mającym na celu zamontowanie 4 kamer na istniejących budynkach dla potrzeb monitoringu oraz rejestracji obrazów z przebudowy drogi S8 w Warszawie na odcinku Powązkowska – Marki. Kamery zostaną zainstalowane na istniejących budynkach na okres min. 24 miesięcy. Poprzez dedykowaną aplikację WEB Zamawiający będzie miał ciągły dostęp (po uwierzytelnieniu) do gromadzonych danych (podgląd on-line oraz dane archiwalne). Dodatkowo w ramach realizacji kontraktu PHU TELSAT będzie przekazywał comiesięczne nagrania obrazujące prace na budowie i postępy w realizacji projektu.

   
Poniżej znajduje się przykładowy film z podglądu na realizowaną inwestycję. Jeśli film nie wyświetla się w Twojej przeglądarce, kliknij TUTAJ, aby go pobrać.


                 
2013 – Lipiec – Rozpoczęcie zadania „Wykonanie usługi modernizacji istniejącego systemu monitoringu miejskiego w Goleniowie poprzez podłączenie wszystkich kamer w technologię światłowodową a następnie prowadzenie serwisu i utrzymanie zmodernizowanego systemu” dla Gminy Goleniów


W lipcu 2013 PHU TELSAT rozpoczął prace związane z modernizacją i utrzymaniem systemu monitoringu w Goleniowie. Zmodernizowano i uruchomiono uszkodzony system monitoringu składający się z 8 Punktów Kamerowych zlokalizowanych na terenie całego miasta. W ramach prac m.in. naprawiono nadajniki radiowe, skonfigurowano poprawnie sprzęt, naprawiono uszkodzone szafki teletechniczne i doposażono je w niezbędny sprzęt (m.in. akumulatory podtrzymujące zasilanie). Przeniesiono centrum sterowania z budynku Komendy Powiatowej Policji do budynku Urzędu Gminy (pomieszczenie Straży Miejskiej) oraz wyposażono stanowisko w niezbędny sprzęt realizujący podgląd. Wykonano też linię bezpośredniego reagowania pomiędzy Strażą Miejską a Komendą Powiatową Policji. Transmisja danych odbywa się dotychczasowym sposobem – drogą radiową. PHU TELSAT prowadzi obecnie prace mające na celu zmienienie sposobu transmisji danych i przełączenie systemu na sieć światłowodową.

   
                               
2013 – Lipiec-Sierpień – Audyt istniejącego systemu monitoringu miejskiego w Złocieńcu


PHU TELSAT przeprowadził audyt istniejącego systemu monitoringu w Złocieńcu. W ramach prac przeprowadzono diagnostykę 8 istniejących Punktów Kamerowych i wykonano doraźne prace naprawcze i konserwacyjne. Przeprowadzono szeroką analizę funkcjonowania systemu i zaproponowano modyfikację i naprawy mające na celu przywrócenie pełnej sprawności systemu oraz zwiększenie jego funkcjonalności.

   
          
2013 – Maj – VI Polski Kongres ITS


W dniach 13-14 maja odbył się kolejny, już VI Polski Kongres ITS. Firma Telsat oczywiście była aktywnym uczestnikiem Kongresu. Nasi przedstawiciele wystąpili z prelekcją pt. Automatyczne systemy nadzoru Strefy Ograniczonego Ruchu. Temat został wybrany ze względu na liczne nowości jakie są wprowadzane w Inteligentnych Systemach Transportowych w ramach Stref Ograniczonego Ruchu – ITS SOR. W trakcie prezentacji podzielono się m.in. z wnioskami i spostrzeżeniami płynącymi z eksploatacji systemu nadzoru nad strefami ograniczonego ruchu pojazdów VCOP SOR zrealizowanego dla miasta Katowice.

VI Polski Kongres ITS

Nadzór strefy ograniczonego ruchu został dodatkowo przedstawiony szerszej publiczności w artykule naszych pracowników opublikowanym w naukowym czasopiśmie Archives of Transport System Telematics. Tytuł artykułu brzmi: Automated supervision systems for Limited Traffic Zones.

2013 – Serwis systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta stołecznego Warszawy


PHU TELSAT oraz Xentia podpisali umowę na konserwację monitoringu z Zakładem Obsługi Systemu Monitoringu m.st. Warszawy. Dzięki podpisanej umowie zapewniony został przez PHU TELSAT serwis systemu monitoringu wizyjnego na terenie Warszawy. Umowę podpisano na cały 2013 rok. Jest to kolejny duży system monitoringu miejskiego serwisowany przez PHU TELSAT. Dzięki tym działaniom PHU TELSAT wyrasta na krajowego lidera wśród firm zajmujących się serwisem i konserwacją dużych systemów monitoringu i kamer monitoringu. Monitoring wizyjny we wszystkich aspektach (projektowanie systemu monitoringu, budowa CCTV, obsługa, serwis i konserwacja kamer i urządzeń monitoringu) to temat, na którym specjaliści TELSAT znają się bardzo dobrze.

2013 – Kwiecień – Dostawa i montaż VCOP MOBILE – systemu do rozpoznawania tablic rejestracyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie


W kwietniu 2013 w ramach realizacji zadania „Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu typu bus wyposażonego w system do rozpoznawania tablic rejestracyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie” PHU TELSAT dostarczył i zamontował system VCOP POLICJA do rozpoznawania tablic rejestracyjny w wersji MOBILE. Dzięki kompleksowemu wyposażeniu dostarczanego samochodu w specjalistyczny mobilny system ARTR znacząco polepszono funkcjonalność samochodu umożliwiając m.in.: dostarczenie danych o pojazdach znajdujących się w zasięgu pracy kamer ARTR zamontowanych na pojeździe. Zamontowane kamery ARTR na samochodzie odnotowują pojazdy zatrzymane i poruszające się po obu stronach drogi zarówno przed jak i za pojazdem z systemem VCOP MOBILE. System VCOP MOBILE na bieżąco przesyła dane zawierające numer tablicy rejestracyjnej wraz z informacją o dokładności odczytu, współrzędnych geograficznych oraz zdjęcia: tablicy rejestracyjnej i poglądowe rozpoznawanego pojazdu. Natomiast dotykowy monitor LCD zapewnia precyzyjną obsługę systemu dla kierowcy i pasażera:

mobilny system ARTR
W celu uzyskania zakładanej funkcjonalności w pojeździe zamontowano m.in. specjalistyczne kamery ARTR w wersji MOBILE. Całość zadania została zrealizowana z sukcesem w założonym terminie. VCOP MOBILE

2012 - Październik-Grudzień – Dostawa i montaż 5 kompletów mobilnych systemów ARTR – VCOP MOBILE


W październiku 2012r. PHU TELSAT podjął się zadania dostawy i montażu 5 kompletów mobilnych systemów ARTR (system VCOP MOBILE) dla potrzeb Ministerstwa Finansów wyposażonych w przenośne kamery ARTR. System dostarczono do wskazanych Izb Celnych w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Opolu i Rzepinie celem polepszenia skuteczność pracy służb. W celu realizacji zadania zamontowano w wskazanych pojazdach mobilny system odczytu tablic rejestracyjnych pojazdów oraz system rozpoznawania ANPR – VCOP MOBILE, korzystający m.in. z dedykowanych mobilnych kamer ARTR. Dostarczone oprogramowanie ARTR spełnia wszystkie wymagane funkcjonalności.

Mobliny system rozpoznawania tablic po dostarczeniu został uruchomiony i przetestowany. Dodatkowo dla każdego zamontowanego systemu dostarczono specyfikację techniczną i instrukcję obsługi, w której pokazano dokładną budowę, działanie i funkcje mobilnego systemu ARTR. Przeprowadzono szkolenia z obsługi systemu w lokalizacjach Użytkownika a także podjęto świadczenie usługi gwarancyjnej na zasadach opisanych w podpisanej umowie. Całość zadania została zrealizowana z sukcesem w założonym terminie. Efektem pracy systemu VCOP MOBILE jest dostarczenie danych o pojazdach znajdujących się w zasięgu pracy kamer ARTR zamontowanych na pojeździe. Kamery ARTR zamontowane na samochodzie odnotowują pojazdy zatrzymane jak i poruszające się przed pojazdem z systemem VCOP MOBILE. System VCOP MOBILE na bieżąco przesyła dane zawierające numer tablicy rejestracyjnej wraz z informacją o dokładności odczytu, współrzędnych geograficznych oraz zdjęcia: tablicy rejestracyjnej i poglądowe rozpoznawanego pojazdu.

TELSAT zakończył realizację zadania w październiku 2012r. Wybudowany cyfrowy monitoring wizyjny ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa na monitorowanym obszarze poprzez wykorzystanie funkcji nadzoru wizyjnego i już zdążył wykazać się swoją skutecznością znacząco zwiększając efektywność korzystających z niego służb.

W skład kompletu mobilny system ARTR – VCOP MOBILE wchodzą m.in.:

     
 • Dedykowane kamery automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych dla zastosowań mobilnych (kamery ARTR) – P362 – przenośne kamery ARTR
 •    
 • Przemysłowy bezwentylatorowy komputer PC wyposażony w magnetyczny dysk twardy
 •    
 • Dotykowy monitor LCD zapewniający precyzyjną obsługę systemu dla kierowcy i pasażera
 •    
 • Dedykowane oprogramowanie do odczytów kamer ARTR – VCOP POLICJA w wersji MOBILE
 •    
 • Specjalistyczne okablowanie i bezśrubowa, zatrzaskowa obudowa dla urządzeń systemu
 •    
 • Układ zasilania zapewniający zasilanie z alternatora pojazdu oraz 12-sto godzinną nieprzerwaną pracę systemu z dodatkowych akumulatorów systemu (w przypadku pracy na postoju, z wyłączonym silnikiem)
 •    
 • Szyfrowany układ transmisji danych o pojazdach w czasie rzeczywistym do dedykowanej bazy danych VCOP

2012 – Wrzesień – 2013 Maj – BUDOWA SYSTEMU WAŻENIA POJAZDÓW W ŁODZI


PHU TELSAT został wybrany Generalnym Wykonawcą zadania pn. „Program ochrony stanu technicznego dróg poprzez budowę Systemu Ważenia Pojazdów – etap II” w Łodzi.

Przedsięwzięcie realizowano na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie oraz budowa systemu ważenia pojazdów, w skład którego weszły m.in.: zaprojektowanie i budowa systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów WIM (Weight In Montion) wybudowanego w ciągu ul. Pabianickiej, dostawa, montaż i integracji z systemem WIM znaku zmiennej treści wybudowanego na nowoposadowionej konstrukcji wsporczej w ciągu ul. Pabianickiej, zaprojektowanie oraz budowa systemu wizyjnego podglądu składającego się z 5 punktów kamerowych, w których zamontowano kamery obrotowe, dostawa komputerów typu netbook do siedziby Zamawiającego oraz zaprojektowanie i budowa stałej stacji ważenia składającej się m.in. z:

     
 • zalegalizowanej stacjonarnej wagi dynamicznej,
 •    
 • kontenera Inspekcji Transportu Drogowego do przeprowadzania czynności służbowych,
 •    
 • ogrodzenia stacji w tym dwóch zdalnie sterowanych bram: wjazdowej i wyjazdowej z terenu stacji ważenia,
 •    
 • zadaszenia w postaci dwóch wiat,
 •    
 • miejsca składowania towarów z pojazdów przeciążonych,
 •    
 • miejsca pomiarów gabarytów pojazdów
 •    
 • miejsc parkingowych
 •    
 • oznakowania terenu poprzez znaki drogowe zgodne z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu
Stacja ważenia pojazdów została zbudowana na terenie starej pętli autobusowej przy ul. Lodowej / Papierniczej. Stacjonarna waga dynamiczna została zalegalizowana przez Okręgowy Urząd Miar w Łodzi.
Montaż systemu ważenia preselekcyjnego pojazdów został przeprowadzony w oparciu o czujniki Kistlera (Kistler Sensor), które zamontowano na 3 pasach jezdni wjazdowej do Centrum Łodzi od strony Pabianic. Umożliwiają one pomiar masy całkowitej pojazdu oraz pomiar nacisku poszczególnych osi wywieranych przez przejeżdżające pojazdy. Pozwala to na identyfikację pojazdów popełniających wykroczenia. Pojazdy popełniające wykroczenia mogą zostać szczegółowo skontrolowane przez pracowników WITD (Wojewódzki Inspektorat Transportu Samochodowego) na stałej stacji ważenia.
Integralną częścią systemu WIM są kamery ARTR, które zainstalowano na dedykowanej konstrukcji wsporczej. Pozwalają one na wykrywanie pojazdów i identyfikację po numerze rejestracyjnym. Kamery ARTR służą również, jako kamery do odczytu tablic ADR, co pozwala na identyfikację pojazdów, które wykonują przewóz materiałów niebezpiecznych i niebezpiecznych ładunków.
Z system preselekcji zintegrowano znak zmiennej treści, który – po wykryciu przez system WIM pojazdu przeciążonego – wyświetla informacje zawierającą znak A-30 (znak ostrzegawczy), numer rejestracyjny zidentyfikowanego pojazdu oraz informację, że pojazd jest przeciążony.

   
       znak zmiennej treści        ważenie pojazdów

   
System wizyjnego podglądu to cyfrowe kamery obrotowe zlokalizowane na terenie całego miasta.
TELSAT zakończył realizację zadania w maju 2013 roku. Wybudowany system ma za zadanie ochronę stanu technicznego dróg w Łodzi poprzez wykrywanie pojazdów przeciążonych wjeżdżających do miasta, których masa lub nacisk na oś przekracza wartości dopuszczalne przez polskie prawo a także umożliwienie karania kierowców takich pojazdów przez uprawnione służby.
Zakres wykonanych prac obejmował m.in. zaprojektowanie całości systemu wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, decyzji i pozwoleń na budowę, budowę konstrukcji wsporczych, przyłączy energetycznych i telekomunikacyjnych, zaprojektowanie i budowę stacji ważenia i punktów kamerowych oraz podłączenie wszystkich elementów systemu do zasilania. Zamawiającemu dostarczono również komputery przenośne z dostępem do Internetu w celu umożliwienia mobilnej pracy z systemem. Całość systemu zintegrowano oddając do dyspozycji Zamawiającego nowoczesny system ważenia pojazdów. Elementem projektu było również uruchomienie transmisji danych w sieci światłowodowej Zamawiającego, dzięki której docelowi użytkownicy uzyskali dostęp do danych z systemu w czasie rzeczywistym.

Cyfrowe Kamery obrotowe

                                
Stacja ważenia System ważenia pojazdów Stacjonarna waga dynamiczna System wizyjnego podglądu Pomiar masy pojazdu Montaż znaku zmiennej treści tablica zmiennej treści kamery ARTR
2012 – Wrzesień – Listopad - System preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu w województwie mazowieckim    


PHU TELSAT został wybrany Generalnym Wykonawcą zadania: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz budowa preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu wraz z jego instalacją, kalibracją i testem sprawdzającym zgodnie z załącznikiem nr 2 „Procedura sprawdzania stanowisk do ważenia pojazdów w ruchu (WIM)”, w ciągu drogi krajowej nr 2 dla km 536+620 strona prawa (w stronę Siedlec), dla km 542+300 strona lewa (w stronę Warszawy) oraz drogi krajowej nr S7 km 423+900 strona lewa (dwa pasy ruchu w stronę Warszawy)”. Przedsięwzięcie realizowano na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie oraz budowa systemu preselekcyjnego ważenia, w skład którego weszły trzy punkty pomiarowe ważenia dynamicznego pojazdów w ruchu. W punktach pomiarowych wykonywana jest detekcja pojazdów i ważenie pojazdów – pomiar nacisku pojazdu na czujnik. Badany jest poszczególny nacisk na oś a następnie automatycznie obliczana jest masa całego pojazdu. Punkty pomiarowe zostały wybudowane na terenie województwa mazowieckiego. Montaż systemu ważenia preselekcyjnego został przeprowadzony w oparciu o czujniki Kistlera (Kistler Sensor).

W ramach wykonania zamówienia PHU TELSAT wykonał całość dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz wybudował, wdrożył i przeprowadził kalibrację systemu WIM - System Ważenia Pojazdów w Ruchu (Weight In Montion) i systemu pomiaru wysokości wykrywający ponadgabarytowe pojazdy – Height in Motion oraz zainstalował będące integralnymi częściami systemu kamery ARTR pozwalające na wykrywanie pojazdów i identyfikację po numerze rejestracyjnym. Można je też wykorzystywać, jako kamery do odczytu tablic ADR. Montaż czujników Kistlera dokonano w nawierzchni drogi (w warstwie ścieralnej).

TELSAT zakończył realizację zadania w rekordowo krótkim czasie w grudniu. Wybudowany system preselekcyjnego ważenia WIM ma za zadanie ważenie dynamiczne pojazdów i wykrywanie przeciążonych pojazdów, których masa lub nacisk na oś przekracza wartości dopuszczalne przez polskie prawo.

Zakres wykonanych prac obejmował m.in. zaprojektowanie całości systemu preselekcji pojazdów przeciążonych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, decyzji czy pozwoleń, budowę bramownic, przyłączy energetycznych, podłączenie elementów systemu do zasilania, instalację wag preselekcyjnych działających w oparciu o czujnik Kistlera działających jako dynamiczna waga, montaż kamer (kamery ARTR oraz kamery poglądowe), integrację całości systemu. Elementem projektu było również uruchomienie transmisji danych, dzięki której docelowy użytkownik uzyskał dostęp do danych z punktów kontroli preselekcji pojazdów przeciążonych w czasie rzeczywistym.

Wszelkie dane ze stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu są transmitowane w czasie rzeczywistym do serwera GDDKiA w CZR zlokalizowanego w OUA Stryków – zgodnie z wymaganym przez Inwestora formatem protokołu wymiany informacji. Dzięki temu istnieje możliwość dostępu do danych z punktów (komputerów) wskazanych przez Zamawiającego, jak również z przenośnych komputerów (poprzez przeglądarkę WWW) użytkowników systemu.

Więcej informacji o systemie WIM znajdziecie Państwo tutaj .

                                       
system preselekcyjnego ważenia ważenie pojazdów Weight in motion Czujniki kistlera Pomiar nacisku WIM System Ważenia Pojazdów w ruchu Wykrywanie przeciążonych
   
2012 - Wrzesień - Listopad – Budowa systemu monitoringu wizyjnego centrum miasta Nysa

   


PHU TELSAT zrealizował budowę sieci światłowodowej i budowę systemu monitoringu miejskiego dla miasta Nysa. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu: „Monitoring miejski – budowa systemu monitoringu wizyjnego centrum miasta Nysa – etap II – etap realizacyjny IV”. Dzięki inwestycji została zrealizowana m.in.:

     
 • Dostawa urządzeń dedykowanych potrzebom budowanego systemu monitoringu miejskiego
 •    
 • Budowa systemu monitoringu wizyjnego w tym 12 punktów kamerowych wyposażonych m.in. w kamery stałopozycyjne (2 szt.) i szybkoobrotowe (12 szt.) oraz skrzynki teletechniczne
 •    
 • Budowę kanalizacji teletechnicznej (światłowodowej i energetycznej) o długości ponad 1500 m
 •    
 • Budowa infrastruktury i budowa sieci światłowodowej transmisji danych
 •    
 • Budowa Centrum Nadzoru w Straży Miejskiej
Inwestycja miała na celu podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki nowemu sprzętowi służby odpowiadające za zapewnienie porządku publicznego mogą teraz szybko reagować i zapobiegać niepożądanym zdarzeniom.

Zakres inwestycji objął Śródmieście Nysy oraz park przy ul. Al. Lompy – a lokalizację poszczególnych punktów prezentuje mapa:
Dzięki budowie nowoczesne kamery monitorują sytuację na Placu Katedralnym, przy Wieży Ziębickiej, skrzyżowaniach przy ulicach: Krzywoustego – Rynek, Gierczyk – Zjednoczenia, Prudnicka – Mariacka, Moniuszki – Sucharskiego, oraz przy placach, ścieżkach rowerowych i alejkach parkowych przy Al. Lompy.
Wykorzystanie nowoczesnej technologii opartej o łącza światłowodowe umożliwia łatwą rozbudowę systemu monitoringu w przyszłości i podłączenia kamer w innych miejscach Nysy oraz uruchomienia dodatkowych usług, m. in. punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu. Do budowy monitoringu miasta wykorzystano m.in. obudowy do monitoringu – IP 66 – zapewniające skuteczne i efektywne działanie systemu.
   
       budowa systemu monitoringu        budowa sieci światłowodowej        obudowy do monitoringu IP 66    
       Wybrane punkty kamerowe wraz z opisami prezentują poniższe zdjęcia:                    
monitoring wizyjny monitoring miejski budowa systemu monitoringu monitoring miasta monitoring CCTV
   
2012 - Czerwiec – Październik – Budowa systemu monitoringu we Wrocławiu    


PHU TELSAT został wybrany Generalnym Wykonawcą zadania: „Budowa monitoringu prewencyjnego, jako element polityki poprawy bezpieczeństwa na Obszarze Wsparcia”. Przedsięwzięcie realizowano na rzecz Gminy Wrocław dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Przedmiotem zamówienia było uzgodnienie lokalizacji i sposobu poprowadzenia okablowania oraz budowa 40 punktów kamerowych monitoringu CCTV. System monitoringu – punkty kamerowe wysokiej rozdzielczości zostały wybudowane na terenie miasta Wrocławia – dzielnicy Śródmieście.

W ramach wykonania zamówienia PHU TELSAT wykonał całość systemu. Centrum Zarządzania wyposażono w ultranowoczesne oprogramowanie firmy Milestone pozwalające na szczegółową kontrolę i zarządzanie systemem monitoringu. Została wykonana integracja systemów nadzoru wizyjnego – istniejącego i nowowybudowanego oraz została wykonana modernizacja monitoringu istniejącego. W ramach budowy systemu została wykorzystana dedykowana obudowa urządzeń monitoringu oraz kamery obrotowe HDTV wysokiej rozdzielczości. Montaż zewnętrznych szybkoobrotowych kamer wykonano za pomocą dedykowanych uchwytów i obudów na elewacjach budynków i nowoposadowionych oraz istniejących słupach. Transmisję danych zrealizowano poprzez sieć radiową LMDS do monitoringu budując dedykowane linie radiowe w relacjach Centrum Zarządzania Kryzysowego a Stacjami Bazowymi. Następnie Punkty Kamerowe połączone ze Stacjami Bazowymi korzystając z rozwiązań WiBAS-C i ALCplus2. Całość prac pozwoliła stworzyć efektywny i skuteczny monitoring HDTV. Dodatkowo do każdego punktu kamerowego doprowadzono układy zasilania monitoringu a do szafek teletechnicznych układy zasilania systemów nadzoru. Dzięki temu dedykowana teletechniczna szafa i układy zasilania urządzeń bezpieczeństwa stworzyły spójny system.

TELSAT zakończył realizację zadania w październiku 2012r. Wybudowany cyfrowy monitoring wizyjny ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa na monitorowanym obszarze poprzez wykorzystanie funkcji nadzoru wizyjnego i już zdążył wykazać się swoją skutecznością znacząco zwiększając efektywność korzystających z niego służb.

                          
monitoring wizyjny kamery wysokiej rozdzielczości budowa monitoringu dedykowana obudowa urządzeń monitoringu sieć radiowa LMDS do monitoringu cyfrowy monitoring wizyjny system monitoringu system nadzoru wizyjnego układy zasilania monitoringu monitoring HDTV kamery obrotowe HDTV szafa i układy zasilania urządzeń bezpieczeństwa
   
2012 – Maj/Czerwiec – System podglądu wizyjnego z sieci dróg krajowych – EURO 2012.


PHU TELSAT zrealizował na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku zadanie „Wizualizacja i rejestracja obrazów z sieci dróg krajowych”. W ramach wykonanego zadania wdrożono system podglądu wizyjnego dróg krajowych na terenie całej Polski. Przedsięwzięcie było nie lada wyzwaniem, gdyż wymagało dostarczenia, zamontowania i uruchomienia 80 kamer podglądu wizyjnego w 69 lokalizacjach znajdujących się w 11 różnych województwach w przeciągu jednego miesiąca!

Dziś, TELSAT może szczycić się zrealizowaniem przedsięwzięcia w założonym terminie. Wykonany system podglądu dróg oparty o kamery podglądu wizyjnego zapewnia dostarczanie i wizualizację obrazów z kamer wraz z przechowywaniem i indeksowanym dostępem do wskazanych pozycji archiwum. Ponadto na potrzeby zadania stworzono serwis internetowy w dwóch wersjach. Pierwsza „Podgląd wizyjny dróg krajowych na EURO 2012” oparta jest o mapę z trasami dla kierowców rekomendowanymi na okres mistrzostw EURO 2012 i umożliwia podgląd obrazów z kamer w różnych konfiguracjach (np. kamery znajdujące się przy DK nr X, kamery znajdujące się w województwie X, dowolnie wybrane kamery z różnych województw itd.). Druga wersja serwisu „Podgląd wizyjny dróg krajowych” również oparta jest o mapę Polski ze wskazaniem dróg krajowych i umożliwia podgląd sytuacji z dowolnie wybranych lokalizacji (nawet 16 lokalizacji jednocześnie).

Wykonanie zadania w całości i na czas pozwoliło podróżnym korzystać z kompleksowego systemu podglądu wizyjnego dróg już od pierwszych dni trwania Mistrzostw EURO 2012. Nie byłoby to jednak możliwe bez odpowiedniej koordynacji działań i współpracy z poszczególnymi oddziałami GDDKiA. Dzięki temu, przez najbliższe dwa lata GDDKiA Oddział w Gdańsku będzie miał do dyspozycji system, który wesprze monitorowanie i efektywne zarządzanie ruchem na drogach krajowych. Po stronie TELSAT pozostaje zaś utrzymywanie systemu i serwisu internetowego w ciągłej sprawności.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za współpracę!

2012 – Maj – V Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych ITS – TELSAT Srebrnym Sponsorem.


W dniach 22-23 maja 2012 r. w Warszawie odbył się POLSKI KONGRES ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych), będący jednym z ważniejszych wydarzeń w branży transportowo-drogowej w Polsce. Jak co roku, na kongresie nie zabrakło obecności naszej firmy, która wsparła imprezę: TELSAT został Srebrny Sponsorem V Kongresu ITS.

Piąta już edycja kongresu cieszyła się nie tylko najwyższą jak do tej pory frekwencją, ale obfitowała również w ciekawe wystąpienia, podczas których wygłoszono, aż 26 referentów dotykających w większości tematyki transportu drogowego i inteligentnych systemów transportowych. Referaty podzielone zostały na 6 paneli tematycznych (systemy zarządzania ruchem, krótkoterminowe prognozy ruchu, detekcja pojazdów, interoperacyjność systemów ITS, rola ITS w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju transportu oraz zastosowanie ITS w rozwiązywaniu problemów transportu w miastach) każdorazowo kończących się żywą dyskusją.

Wśród prelegentów, znalazł się również przedstawiciel TELSAT – dr inż. Marcin Mikłasz, który wygłosił referat pt. „Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS” autorstwa Dyrektora Generalnego firmy mgr inż. Grzegorza Kawki. Podczas kongresu goście mogli również zapoznać się z działalnością i produktami TELSAT przy naszym stoisku, gdzie wszelkich informacji udzielał nasz przedstawiciel. Wszystkich, których mieliśmy okazję gościć, serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do kontaktu!

Jak co roku głównym organizatorem Kongresu ITS było Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA oraz ERTICO. Patronat nad piątą edycją Polskiego Kongresu ITS objęli: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ITS Europe (ERTICO), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Unia Metropolii Polskich, Konwent Dyrektorów Zarządu Dróg Miejskich, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich. Partnerem merytorycznym było PSTT - Polskie Stowarzyszenie Telematyki i Transportu.

2012 - Marzec – Międzynarodowe Targi Intertraffic 2012.


Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia na międzynarodowych targach INTERTRAFFIC AMSTERDAM stoiska naszego czeskiego partnera - firmy CROSS, na którym TELSAT zaprezentuje również własne rozwiązania.

Dzięki uprzejmości naszego partnera, firmy CROSS Zlin oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddz. w Opolu, Oddz. w Szczecinie i Oddz. w Gdańsku, będziemy prezentować m.in. wykonane wspólnie z firmą CROSS Systemy Ważenia Preselekcyjnego pojazdów w ruchu pracujące w warunkach rzeczywistych na terenie Polski oraz systemy nadzoru wideo sytuacji na drodze.

Wśród prezentowanych pojawią się również rozwiązania z zakresu:

 • ważenia dynamicznego pojazdów,
 • systemów raportowania meteo,
 • monitoringu wizyjnego,
 • systemów inteligentnego sterowania ruchem,
 • systemów poboru opłat parkingowych systemy poboru opłat w strefach parkowania.
Jako nowość firma CROSS zaprezentuje system parkingowy, umożliwiający wnoszenie płatności gotówką i kartą płatniczą nie tylko za opłaty parkingowe, ale również za podatki i opłaty lokalne oraz inne zobowiązania mieszkańców miasta, jak np. podatki od nieruchomości, opłaty za posiadanie psów, opłaty rejestracyjne. • Referencje
 • Pisali o nas
 • Plan dojazdu
 • Osiągnięcia, referencje, opinie techniczne, wydarzenia
 • Osiągnięcia, referencje, opinie techniczne, wydarzenia (pozostałe).
 • Galeria stron startowych HotSpot
 • Osiągnięcia, referencje, opinie techniczne, wydarzenia (historia)
 • Osiągnięcia, referencje, opinie techniczne, wydarzenia (dalsza historia)


 •  Polecamy

  Horyzontalne przewierty sterowane, przeciski


  Kontakt z nami
     ogólny
  "P.H.U. Telsat"
  ul. J.Dąbskiego 1a
  72-300 Gryfice
  Polska
  telsat@555.pl
  +48 91 384 2018
  lub skorzystaj z formularza


               początek
  Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2006 Telsat Electronic Systems, Poland

   | HOME | Telekomunikacja | Energetyka | ITS | Usługi | Kontakt |