TELSAT electronic systems, Gryfice
Polski |  English
»O Firmie | Osiągnięcia, referencje, opinie techniczne, wydarzenia (pozostałe). | 
           « wstecz
 

Osiągnięcia, referencje, opinie techniczne, wydarzenia (pozostałe).

2011 – Grudzień – Zakończenie wdrożenia preselekcyjnych systemów ważenia pojazdów w ruchu dla GDDKiA Opole.


TELSAT zakończył realizację zadania : „Zaprojektowanie i budowa systemu preselekcji wagowej w ciągu drogi krajowej nr 45 na odcinku Opole – Osowiec w miejscowości Osowiec w km 116+900”. Zadanie jak wcześniej pisaliśmy realizowane na rzecz GDDKiA Oddział w Opolu obejmowało budowę dwóch stanowisk preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu (system WIM Weight In Motion). Wybudowany system WIM ma za zadanie ważenie dynamiczne pojazdów i wykrywanie przeciążonych pojazdów, których masa lub nacisk na oś przekracza wartości dopuszczalne przez polskie prawo. Warto wspomnieć, że system WIM prócz ważenia pojazdów i pomiaru nacisku na oś pozwala na wykrywanie pojazdów o przekroczonej wysokości. Możliwe jest to dzięki czujnikowi realizującemu dynamiczny pomiar wysokości pojazdu w ruchu.

Dwa nowe stanowiska do ważenia dynamicznego pojazdów powstały w ciągu DK nr 45 w km 115+950 oraz 117+480. Zakres wykonanych prac obejmował m.in. zaprojektowanie całości systemu preselekcji pojazdów przeciążonych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, decyzji czy pozwoleń, budowę bramownic, podłączenie elementów systemu do zasilania, instalację wag preselekcyjnych działających w oparciu o czujnik Kistlera, montaż kamer (kamery ARTR oraz kamery poglądowe), integrację całości systemu, jak również wybudowanie nowych połączeń światłowodowych. Elementem projektu było również uruchomienie bezprzewodowego łącza internetowego, dzięki któremu docelowy użytkownik uzyskuje dostęp do danych z punktów kontroli preselekcji pojazdów przeciążonych w czasie rzeczywistym. TELSAT jako Generalny Wykonawca wywiązał się z umowy, a GDDKiA Oddział w Opolu uznała prace za wykonane z należytą starannością.

Więcej informacji o systemie WIM znajdziecie Państwo tutaj.

preselekcja pojazdów przeciążonych

ważenie dynamiczne

wykrywanie przeciążonych
2011 – Sierpień – PRESELEKCYJNY SYSTEM WAŻENIA POJAZDÓW W RUCHU W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM.


TELSAT został wybrany Generalnym Wykonawcą zadania: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz budowa 3 szt. preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu oraz jego instalacja w ciągu drogi ekspresowej S3”. Przedsięwzięcie realizowane jest na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie. Przedmiotem zamówienia są trzy preselekcyjne systemy ważenia pojazdów w ruchu, które zostaną wybudowane na terenie województwa zachodniopomorskiego.

W ramach wykonania zamówienia TELSAT wykona całość dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz wybuduje , wdroży i przeprowadzi kalibrację systemów WIM (Weight In Montion) i systemu pomiaru wysokości oraz zainstaluje będące integralnymi częściami systemu kamery ARTR.


2011 – Sierpień – PRESELEKCYJNY SYSTEM WAŻENIA POJAZDÓW W RUCHU W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM.


TELSAT zawarł umowę na wykonanie zadania: „Zaprojektowanie i budowę systemu preselekcji wagowej w ciągu drogi krajowej nr 45 na odcinku Opole – Osowiec w miejscowości Osowiec w km 116+900”. Inwestycja realizowana jest na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, w systemie „zaprojektuj i buduj”. Zamówienie obejmuje wykonanie przez TELSAT pełnej dokumentacji projektowej oraz budowę systemu do preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu. Zespół odpowiedzialny za realizację budowę systemu WIM przystąpił już do realizacji zadania.

Warto wspomnieć, iż realizowane zadanie jest częścią długofalowego projektu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który przewiduje wybudowanie sieci systemów ważenia pojazdów na terenie całej Polski.


2011 – Maj – TELSAT LIDEREM ITS.


W dniu 25 maja 2011 r. TELSAT otrzymał prestiżowy tytuł LIDER ITS w kategorii: Najlepszy Produkt za system obsługi ruchu kołowego VCOP SOR zaimplementowany w ścisłym centrum Katowic. Tytuł przyznała kapituła II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Stowarzyszenia ITS Polska „Lider ITS 2011” pod przewodnictwem prof. Wojciecha Suchorzewskiego.

Nagrodzona inwestycja stanowi kompleksowe i innowacyjne rozwiązanie ITS do nadzoru ruchu pojazdów w strefie ograniczonego ruchu działając. System VCOP SOR działający w oparciu o kamery ARTR służy do egzekwowania ograniczeń w dostępności komunikacyjnej w strefie ograniczonego ruchu i parkowania pojazdów.

Zrealizowana przez TELSAT inwestycja zdobyła podwójne uznanie kapituły konkursu. Przyznała ona Miastu Katowice wyróżnienie w kategorii Najlepsze Wdrożenie, za implementację systemu VCOP SOR bazującego na podnoszonych i opuszczanych słupkach hydraulicznych zlokalizowanych przy skrzyżowaniach ulic objętych ograniczonym ruchem kołowym. Dzięki realizacji inwestycji i stworzeniu strefy ograniczonego ruchu w obrębie ulic Mariacka, Stanisława, Mielęckiego zostały one przekształcone w pasaże piesze o ograniczonym wjeździe pojazdów za wyjątkiem dojazdu do posesji, zaopatrzenia i służb komunalnych.


fot. G. Kawka


Przyznanie tytułu naszej firmie cieszy tym bardziej, że konkurs przygotowany przez Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA we współpracy z czasopismem „Przegląd ITS” po raz kolejny spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Ponadto tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury oraz patronem medialnym ITS PRZEGLĄD i magazynu Polskie Drogi, co dodatkowo podnosi prestiż tego wydarzenia.

Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” w Warszawie, podczas IV Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transport ITS 2011. Nagrody wręczali m.in.: Prezes Zarządu Stowarzyszenia ITS Polska - dr Marek Litwin, przewodniczący rady programowej Polskiego Kongresu ITS prof. Wojciech Suchorzewski, Dyrektor Stowarzyszenia ITS Polska – Anna Dembińska.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Dziękujemy za uznanie i gratulujemy pozostałym zwycięzcom!


     
fot. pochodzą ze strony http://www.itspolska.pl/?page=180
Użyczono za zgodą ITS POLSKA.
2011 – Maj – IV Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transport ITS Kongres ITS.


W dniach 25-26 maja 2011 r. odbył się IV Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transport ITS 2011. Firma TELSAT wzięła aktywny udział w samym kongresie.

Tegoroczny kongres cieszył się niebywale liczną frekwencją. Tematyka kongresu oscylowała przede wszystkim wokół kwestii wdrażania i finansowania innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, mających na celu podnosić jakość i efektywność transportu. Poruszane tematy dotyczące m.in. polityki transportowej i finansowania ITS, elektronicznego poboru opłat, mobilności miejskiej, systemów ITS dla miast, systemów zarządzania ruchem, pozwoliły na szczegółowe analizy tychże kwestii i prowadziły do ciekawych dyskusji.

Obecni na kongresie przedstawiciele TELSAT mieli okazję wysłuchać wielu ciekawych wystąpień, a podczas Sesji nr 2 - Zaawansowane zarządzenie ruchem - IV Polskiego Kongresu ITS 2011, pracownicy naszej firmy wygłosili referat pt. Inteligentny system nadzoru Strefy Ograniczonego Ruchu (VCOP SOR).

Tegoroczny Kongres został objęty patronatem czołowych instytucji związanych z rozwijaniem i wdrażaniem zaawansowanych technologii w transporcie. Grono to tworzyły: Ministerstwo Infrastruktury, Sejmowa Komisja ds. Infrastruktury, Prezydent m. st. Warszawy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Komenda Główna Policji, Górnośląski Związek Metropolitalny, Związek Powiatów Polskich oraz Polska Akademia Nauk. Swój patronat udzieliło też stowarzyszenie ITS Europe (ERTICO). Organizatorami dotychczasowych edycji Polskiego Kongresu ITS byli: Stowarzyszenie ITS Polska, ERTICO.

2011 – Maj – Artykuł w magazynie Autostrady.


W najnowszym Magazynie Autostrady (numer 5/2011) został opublikowany artykuł "Ważenie pojazdów w ruchu. Rozwiązania i praktyka w Polsce", którego autorami są nasi pracownicy. Artykuł porusza ważne kwestie związane z inteligentnymi systemami transportowymi - systemami preselekcji wagowej pojazdów w ruchu. Zapraszamy do lektury.

2011 – Marzec - Kwiecień – Wykonanie remontu instalacji odgromowych.


W terminie marzec-kwiecień 2011, firma PHU TELSAT wykonała na zlecenie spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „WOLSKA ŻELAZNA BRAMA” z siedzibą w Warszawie (00-864), przy ul. Krochmalnej 32 prace związane z remontem instalacji odgromowej. Naprawa i modernizacja instalacji odgromowych polegała na usunięciu nieprawidłowości w istniejącej instalacji w jedenastu budynkach mieszkalnych i obejmowała wykonanie pomiarów kontrolnych uziomów. Pomiary instalacji odgromowych, w ilości ok. 140 uziomów, zostały przeprowadzone pod nadzorem kierownika z uprawnieniami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ze względu na wysokość, 16-sto piętrowe budynki mieszkalne, prace remontowe musiały być wykonane wykwalifikowanym personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje, badania wysokościowe i dysponującym odpowiednim sprzętem wysokościowym.


Remont instalacji odgromowej wykonany został terminowo, z należytą starannością oraz zgodnie z warunkami zlecenia, co potwierdzają wystawione przez spółdzielnie dla PHU TELSAT referencje. Dzięki zrealizowanym pracom sprawdzającym, naprawczym i konserwacyjnym przygotowano instalację odgromową do eksploatacji przed rozpoczętym okresem burzowym.

2011 – Marzec – Konferencja Miasto i Transport 2011.


Dnia 2 marca 2011 roku odbyła się na Politechnice Warszawskiej konferencja naukowo-techniczna „Miasto i Transport 2011 - Nowoczesna komunikacja autobusowa”, zorganizowana przez KNIK – Koło Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej Politechnika Warszawska, Instytut Dróg i Mostów, Biuro Drogownictwa i Komunikacji UM Warszawy, Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników RP (Oddział Warszawa oraz Krajowa Sekcja Komunikacji Miejskiej). Dzięki uprzejmości organizatorów mogliśmy wystawić tego dnia stanowisko promujące rozwiązania technologiczne naszej firmy w zakresie ruchu drogowego oraz produkty takie jak VCOP SOR (strefa ograniczonego ruchu) czy VCOP Drogowiec (Inteligentny System Transportowy). W trakcie konferencji przedstawiciele naszej firmy mieli okazję nie tylko wysłuchać interesujących prezentacji dotyczących innowacji w komunikacji miejskiej, ale także odbyć wiele ciekawych rozmów. Wśród poruszanych tematów były m.in. te związane z innowacyjnymi rozwiązaniami i produktami oferowanymi przez PHU TELSAT, które spotkały się z szerokim zainteresowaniem i uznaniem. W gronie odwiedzających znaleźli się pracownicy naukowi oraz studenci Politechniki Warszawskiej, przedstawiciele wielu instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw, dziennikarze, miłośnicy komunikacji miejskiej. Warto wspomnieć, że w Warszawie funkcjonuje już blisko 40 km pasów przeznaczonych dla pojazdów komunikacji miejskiej (autobusów i taksówek). głównym zainteresowaniem cieszył się prezentowany produkt - system ochrony bus pasów. System VCOP SOR to rozwiązanie zrealizowane w oparciu o kamery ARTR (automatycznego odczytu numerów rejestracyjnych pojazdów) pomagające skutecznie utrzymać priorytet dla komunikacji miejskiej poprzez wykrywanie pojazdów nieuprawnionych do korzystania z bus pasów. Również pozostałe rozwiązania Inteligentnych Systemów Transportowych oferowane przez PHU TELSAT cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających, którzy wyrażali przy tym szerokie uznanie dla systemu VCOP.

Organizatorom konferencji serdecznie dziękujemy za zaproszenie!


rys. pochodzi ze strony www.il.pw.edu.pl/~knik/
dzięki uprzejmości Organizatorów konferencji

  
fot. Michał Weber    fot. Ł.Szymański, źródło: www.transeko.pl
użyczone dzięki uprzejmości Organizatorów konferencji
2011 – Styczeń - Marzec – Budowa i wyposażenie Laboratorium Inteligentnych Systemów Monitoringu dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.


Firma TELSAT zrealizowała na zlecenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie budowę i wyposażenie Laboratorium Inteligentnych Systemów Monitoringu. Laboratorium zrealizowano dzięki projektowi „Wyposażenia realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie” w ramach działania 13.1 priorytetu XIII POIiŚ. Wyposażenie Laboratorium składało się z trzech zadań:

 • dostarczenia mobilnych stacji roboczych (nowoczesnych laptopów, mobilnych kamer i aparatów cyfrowych)
 • dostarczenia zaawansowanego oprogramowania różnych producentów oferującego detekcję i rozpoznawanie twarzy (biblioteki, SDK, licencje, środowiska programistyczne)
 • wyposażenie, zainstalowanie, uruchomienie i przeszkolenie z obsługi Laboratorium Inteligentnych Systemów Monitoringu


W ramach budowy Laboratorium Inteligentnych Systemów Monitoringu firma TELSAT zrealizowała m.in.:

 • system inteligentnego monitoringu CCTV (20 kamer megapikselowych różnych producentów zamontowanych na zewnątrz i wewnątrz budynku Wydziału Informatyki wraz z oprogramowaniem zarządzającym)
 • system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (4 ultranowoczesne kamery ARTR zamontowane na terenie kampusu akademickiego oraz system VCOP, jako oprogramowanie zarządzające)
 • dostawę i uruchomienie zaawansowanej kamery termowizyjnej wraz z dedykowanym statywem i pakietem oprogramowania przeznaczonym do celów badawczo-rozwojowych
 • dostawę, montaż i uruchomienie biometrycznej kontroli dostępu do laboratorium (czytniki linii papilarnych i układu żył w palcu)
 • dostawę i montaż zaawansowanych czytników linii papilarnych dostarczonych do każdego stanowiska komputerowego w Laboratorium (13 szt.)
 • dostawę i montaż różnych kamer internetowych
 • dostawę, montaż i uruchomienie serwerów blade i macierzy dyskowej wraz z instalacją dedykowanego oprogramowania przeznaczonego do obsługi i zarządzania Laboratorium
 • dostawę, montaż i uruchomienie rejestratorów cyfrowych (2 szt.)
 • dostawę mobilnego zestawu: bezprzewodowego rejestratora cyfrowego z kamerami, nadajnikami i odbiornikami wideo oraz antenami
 • zaprojektowanie i ułożenie instalacji teletechnicznej i infrastruktury: okablowania, switchy, routerów i media konwerterów łączących poszczególne elementy systemu
Projekt został zrealizowanych w ciągu 3 miesięcy. Dzięki projektowi Wydział Informatyki dysponuje ultranowoczesnym Laboratorium Inteligentnych Systemów Monitoringu, co znacząco podniesie potencjał naukowy i dydaktyczny uczelni.


2011 – Styczeń – Zakończenie wdrożenia systemu Strefy Ograniczonego Ruchu na ulicach Katowic.


PHU Telsat zrealizował dla miasta Katowice system kontroli wjazdu do strefy ograniczonego ruchu (w skrócie: SOR) w ramach zadania „Budowa systemu obsługi ruchu kołowego na ulicach: Mariacka, Stanisława i Mielęckiego”. Zakres prac obejmował m.in. instalację słupków hydraulicznych wraz z urządzeniami sterującymi, montaż kamer do automatycznego odczytu tablic rejestracyjnych ARTR, montaż sygnalizacji świetlnej zielone-czerwone światło, światłowodową transmisję danych oraz budowę centrum nadzoru. Jako aplikację nadrzędną wykorzystano autorskie oprogramowanie VCOP SOR automatycznego odczytu tablic rejestracyjnych.


Warto zauważyć, że jest to jeden z pierwszych w Polsce systemów strefy ograniczonego ruchu wybudowany w ścisłym centrum miasta, sterowany automatycznie za pośrednictwem układów automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Z uwagi na charakter i lokalizację inwestycji, słupki hydrauliczne wraz z słupkami wyposażonymi w kamery ARTR oraz sygnalizację świetlną wykonano ze stali nierdzewnej w celu poprawy estetyki i wizualnego nawiązania do pozostałych elementów infrastruktury turystycznej części miasta.

Więcej informacji o systemie tutaj.

2010 – Październik – Strefa Ograniczonego Ruchu na ulicach Katowic.


TELSAT rozpoczął realizację zamówienia na: „Budowę systemu obsługi ruchu kołowego na ulicach: Mariacka, Stanisława i Mielęckiego”. Zakres prac obejmuje instalację dziesięciu słupków hydraulicznych wraz z urządzeniami sterującymi, montaż sześciu kamer do automatycznego odczytu tablic rejestracyjnych, światłowodową transmisję danych oraz centrum nadzoru. Ponadto wykonujemy integrację systemu hydraulicznych słupków firmy FAAC z autorskim oprogramowaniem VCOP SOR automatycznego odczytu tablic rejestracyjnych.


Warto również wspomnieć, iż będzie to prawdopodobnie pierwszy system ograniczonego ruchu sterowany za pośrednictwem systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych wybudowany w ścisłym centrum miasta.2010 – Październik – TKKF „FALA” Trzebiatów na pierwszym miejscu!


Dobra passa drużyny TKKF „Fala” Trzebiatów. Podczas ostatniej, IV serii rozgrywek Grupy Północ „Fala” wygrała z UKS „Chrobry” Międzyzdroje 7:3. Tym samym znane są już wyniki I Rundy Zasadniczej. Nasza drużyna zajmuje pierwsze miejsce z wynikiem 47/23. Członkowie „Fali” ciężko pracowali na ten sukces i z pewnością nie jest to ich ostatnie zywcięstwo.

GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów!2010 – Październik – Targi INFRASTRUKTURA.


TELSAT po raz kolejny pojawił się na targach o międzynarodowym charakterze. Tym razem wraz z partnerami ze Stowarzyszenia ITS Polska zorganizował wspólne stoisko podczas VIII Międzynarodowych Targów Infrastruktury Miejskiej i Drogowej INFRASTRUKTURA 2010. Targi odbyłby się w dniach 13 - 15 października 2010 r. w Warszawie.


Podczas targów prezentowaliśmy nasze produkty i rozwiązania techniczne, na co dzień wykorzystywane w ramach zapewniania bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wymieniliśmy spostrzeżenia dot. systemów implementowanych w obszarze infrastruktury miejskiej i drogowej. Udział w targach zaowocował między innymi nawiązaniem istotnych kontaktów handlowych, które mamy nadzieje przeistoczą się w długotrwałą współpracę.2010 – Październik – TKKF „Fala” Trzebiatów pnie się w górę.


Wspierana przez nas drużyna TKKF „Fala” Trzebiatów odniosła kolejne sukcesy. 09 października 2010 r. odbyły się kolejne rozgrywki II ligi tenisa stołowego mężczyzn - grupy północnej prowadzonej przez Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu. Na wyjazdowych meczach, rozegranych w Wierzbięcinie i w Białogardzie „Fala” pokonała zawodników LUKS TOP Wierzbięcin i UKS Białogard. Dzięki kolejnym zwycięstwom, trzebiatowski zespół tenisa stołowego pozostaje mistrzem grupy północnej II Ligii. Podczas ostatnich spotkań „Fala” grała w następującym składzie: Arkadiusz Grzesiak, Krzysztof Galewski, Artur Szczurowski, Krzysztof Larek i Damian Hołod.


Gratulujemy zawodnikom i cieszymy się z ich wygranej. Liczymy, że kolejne rozgrywki ligowe, ostatnie w pierwszej rundzie zakończą się takim samym sukcesem, czego oczywiście gorąco życzymy!
2010 – Październik – Spotkanie dotyczące zastosowania systemów ARTR w m.st. Warszawa.


6 października w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu badań przydatności systemów ARTR do monitorowania BUS PASÓW w Warszawie, w którym udział wzięli także przedstawiciele naszej firmy. Badania opracowane przez Centrum Zarządzania i Telematyki Transportu ITS, zostały przeprowadzone w czasie rzeczywistym na czterech komercyjnie dostępnych rozwiązaniach systemów ARTR.


fot. pochodzi z raportu przygotowanego przez Instytut Transportu Samochodowego


W trakcie spotkania przedstawiono i omówiono raport z przeprowadzonych badań. Obecnym przedstawiono metodykę badań, wyniki pomiarów, potencjalne problemy oraz spostrzeżenia i uwagi dotyczące działania systemów i ich wykorzystania.


W spotkaniu podsumowującym testy zlecone przez Urząd Miasta Stołecznego, udział brali przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, Zarządu Dróg Miejskich, Komendy Stołecznej Policji, Straży Miejskiej, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Zarządu Transportu Miejskiego, Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu oraz firm: P.H.U. Telsat, Robert BOSCH Sp. z o.o., CAT-Traffic Sp. z o.o., Computex Telecomunications Sp. z o.o., Sprint Sp. z o.o.2010 – Październik – Złożony wniosek o dofinansowanie z UE.


Z końcem września br. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 w ramach Osi priorytetowej I GOSPODARKA - INNOWACJE- TECHNOLOGIE, Działanie 1.1 WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ INNOWACYJNE INWESTYCJE, Poddziałanie 1.1.2 INWESTYCJE W MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA dla projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez dywersyfikację usług – wprowadzenie do oferty innowacyjnych usług teleinformatycznych i pomiarowych realizowanych z wykorzystaniem niestacjonarnego systemu ITS” . Pozyskanie unijnych dotacji pozwoli nam zaoferować nowe innowacyjne usługi z zakresu badania i pomiarów parametrów ruchu drogowego oraz dynamicznego powiadamiania kierowców m.in. o aktualnym czasie przejazdu, aktualnych utrudnieniach w ruchu drogowym (np. roboty drogowe, korki) wraz z ewentualnym wskazaniem alternatywnych tras przejazdu, tymczasowej zmianie organizacji ruchu drogowego, występujących zagrożeniach w ruchu drogowym (np. gołoledź, śliska nawierzchnia, itp.) i innych.
2010 – Październik – Artykuł w magazynie Autostrady.


Miło nam poinformować, że w październikowym numerze czasopisma Magazyn Autostrady ukazał się artykuł autorstwa Prezesa Grzegorza Kawki, dr inż. Marcina Mikłasz (pracownika PHU TELSAT) i dr inż. Adama Nowosielskiego pt. „Automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych w nadzorze ruchu drogowego”. Artykuł prezentuje nowoczesne systemy zarządzania i sterowania ruchem drogowym gdzie wykorzystuje się coraz częściej rozwiązania technologiczne umożliwiające automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Wyszukiwanie skradzionych pojazdów, wykrywanie użytkowników łamiących przepisy czy też planowanie i sterowanie ruchem to niektóre z przykładów możliwych zastosowań takich systemów.2010 – Wrzesień – HIM (Height In Motion).


Telsat wykonał na rzecz końcowego odbiorcy, którym jest Zarząd Portów Morskich Szczecin-Świnoujście – system detekcji i pomiaru wysokości pojazdów w ruchu VCOP HIM (Height in Motion). System został oddany do użytku w miesiącu lipcu br i w okresie trzech miesięcy przeszedł pomyślnie testy akceptacyjne Inwestora i użytkowników.
Zamówione rozwiązanie technologiczne obejmuje 4 pasy ruchu, po 2 stanowiska na każdy pas. Miejscem wdrożenia systemu jest przejście graniczne w Bazie Promów Morskich w Świnoujściu. System pracuje w trybie ciągłym 24/7 obsługując przy tym kilkaset pojazdów dziennie.


System wspomaga pracę armatorów – Unity Line Sp. z o.o. oraz Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. – POLFERRIES dokonując pomiaru, klasyfikacji pojazdów oraz transmisji danych do urządzeń współpracujących. Specjalistyczne układy pomiarowo-informatyczne poza przetwarzaniem pozyskanych danych umożliwiają wykonanie niezbędnych statystyk dostosowanych w procesie testów do wymagań operatorów systemu. System dostarcza wyniki pomiaru w czasie rzeczywistym, odznaczając się przy tym dokładnością do 15-35 mm. Jest to pierwszy w Polsce system pomiaru wysokości pracujący z tak dużą dokładnością.
Współpraca z firmą SICK (dostawcą specjalistycznych urządzeń pomiarowych), wykonanie skomplikowanego oprogramowania oraz integracja całości zasobów sprzętowo-softwarowych zapewnia precyzyjne działanie całości rozwiązania technicznego. O szczegółach rozwiązania VCOP HIM można dowiedzieć się więcej tutaj...2010 – Wrzesień – Spotkanie w KWP we Wrocławiu.


W dniu 29 września na terenie KWP we Wrocławiu odbyło się spotkanie poświęcone systemom rozpoznawania twarzy. Przedstawiciel PHU TELSAT przedstawił szerokiemu gronu uczestników systemy możliwe do wykorzystania przez polską Policję. Nasze rozwiązania spotkały się z życzliwym przyjęciem, a rozmowy o dalszej współpracy będą kontynuowane.    2010 – Lipiec – Projekt techniczny budowy monitoringu wizyjnego w Olkuszu.


W lipcu TELSAT zakończył prace nad projektem technicznym budowy monitoringu wizyjnego Olkuskiej Starówki. W skład zaprojektowanego systemu wchodzą m.in. centrum nadzoru, światłowodowa sieć optyczna, siedem punktów kamerowych wyposażonych w nowoczesne szybkoobrotowe kamery CCTV w tym cztery z punktów wyposażone zostały w megapikselowe kamery automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ARTR). Zaprojektowane rozwiązanie służyć ma zwiększeniu bezpieczeństwa osób oraz mienia na Starówce oraz przyległych do niej ulic. Ponadto system ARTR służyć ma zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu na drogach jednokierunkowych w obrębie terenu objętego projektem.

Budowa systemu prowadzona będzie w ramach rewitalizacji Olkuskiej Starówki.    2010 – Maj – Wykonanie koncepcji budowy systemu ITS w Koszalinie.


PHU TELSAT na zlecenie UM w Koszalinie opracował Koncepcję Inteligentnego Systemu Transportowego dla miasta Koszalin. W obszernym dokumencie wskazano zasady i możliwości budowy Koszalińskiego Systemu ITS, a także przeprowadzono szeroką analizę możliwych do zrealizowania podsystemów wraz z wskazaniem lokalizacji poszczególnych elementów ITS na terenie miasta. Liczymy, że opracowany dokument pozwoli na realizację ambitnego przedsięwzięcia budowy Koszalińskiego Systemu ITS.2010 – Wrzesień – TELSAT sponsorem II-ligowej TKKF „Fala” Trzebiatów.


TELSAT po raz kolejny wspiera sportowców. Tym razem zostaliśmy sponsorem drużyny tenisa stołowego TKKF „Fala” Trzebiatów. W zeszłym sezonie 2009/10 „Fala”, po pięciu latach ciężkiej pracy awansowała do II Ligi mężczyzn. Sukces jest tym większy, że jest to pierwsza trzebiatowska drużyna sportowa, której udało się wyjść poza III ligę. W tym sezonie „Fala” będzie walczyć o miejsce na podium Rozgrywek Drużynowych o Mistrzostwo II Ligi Mężczyzn. Szansa na podium jest realna. „Fala” ma za sobą wygrane 2 mecze wyjazdowe, a 25 września br. pokonała kolejne 2 drużyny podczas II serii spotkań, która odbyła się w Trzebiatowie. Zawodnicy „Fali” - Arkadiusz Grzesiak (jednocześnie kapitan i trener drużyny), Krzysztof Galewski, Krzysztof Larek, Artur Szczurowski - mają przed sobą dużo pracy, ale wierzymy w ich sukces.


Pieniądze pochodzące ze sponsoringu przeznaczone zostaną między innymi koszty wyjazdów i na nagrody, które mamy nadzieje dodatkowo zmotywują naszych zawodników do wysiłku.

POWODZENIA!2010 – Lipiec (zapowiedzi) – HotSpot'y w Gminie Trzebiatów.


W miesiącu czerwcu kolejna potężna sieć HotSpot'ów zostanie uruchomiona w Gminie Trzebiatów. I etap rozwoju systemu HotSpot Gminy Trzebiatów zaprojektowano tak aby wybudować urządzenia dostępowe umożliwiające darmowe korzystanie z Internetu w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach na terenie miasta, Trzebiatowskiego Starego Rynku oraz Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie. Kolejny planowany II etap budowy Trzebiatowskiej sieci HotSpot obejmie Mrzeżyno. Krok po kroku Trzebiatowska Gmina jest coraz bliżej cyfrowej darmowej infostrady dostępnej w miejscach publicznych, w obszarach wypoczynku, pobytu młodzieży oraz punkach obsługi klientów Urzędu Miejskiego. Łącznie do zainstalowania pozostaje 9 punktów dostępowych na terenie gminy. Teraz trzebiatowscy internauci mogą poszaleć. Gratulujemy Trzebiatowianom inicjatyw i innowacyjności oraz milowych kroków w dziedzinie cyfryzacji.


Serwis HotSpot zapewnia funkcjonalność dla fundatora oddając mu do użytku dedykowany interfejs w postaci CMS dzięki któremu samodzielnie w prosty sposób może zarządzać treścią strony startowej HotSpot.


Moduły serwisowe dla fundatora dają możliwość konfiguracji m.in. czasu darmowego dostępu do sieci HotSpot dla każdego użytkownika, ograniczenia i udostępnienia URL dla poszczególnych punktów dostępu, historię pracy użytkowników i statystyki wykorzystania (ruchu).


Zainteresowanych naszymi możliwościami w zakresie budowy dedykowanych interfejsów HotSpot zapraszamy do obejrzenia zasobów galerii stron startowych HotSpot.2010 – Czerwiec - Lipiec – System detekcji i pomiaru wysokości pojazdów w ruchu.


Telsat projektuje i wykonuje na rzecz końcowego odbiorcy, którym jest Zarząd Portów Morskich Szczecin-Świnoujście – systemu detekcji i pomiaru wysokości pojazdów w ruchu VCOP HIM (Height in Motion).

Zamówione rozwiązanie technologiczne obejmie 8 pasów ruchu pojazdów na przejściu granicznym w Bazie Promów Morskich Szczecin-Świnoujście.


System będzie wspomagał pracę obsługi Portu dokonując pomiaru, klasyfikacji pojazdów oraz transmisji danych do urządzeń współpracujących. Układy pomiarowe poza przetwarzaniem pozyskanych danych zapewnią wykonanie niezbędnych statystyk oraz zestawień przygotowanych w oparciu o zebrane informacje pomiarowe. System sklasyfikuje i zmierzy pojazdy (również w czasie ruchu) z dokładnością do 1 cm. Jest to pierwszy w Polsce system pomiarowy pracujący z tak duża dokładnością pomiaru.

Współpraca z firmą SICK, wykonanie skomplikowanego oprogramowania oraz integracja całości zasobów sprzętowo softwarowych – zapewnią precyzyjne działanie całości rozwiązania technicznego. O szczegółach rozwiązania VCOP HIM można dowiedzieć się więcej tutaj...2010 – Czerwiec – Oddanie do eksploatacji systemu HotSpot.


W pierwszych dniach czerwca 2010 roku oddaliśmy do eksploatacji system HotSpot Gryfickiego Starostwa Powiatowego zapewniający mieszkańcom dostępu do Internetu. Na system składa się rozległa sieć urządzeń zlokalizowanych na terenie miejscowości Gryfice, Trzebiatów, Rewal oraz Płoty, umożliwiających bezprzewodowy, bezpieczny, bezpłatny dostęp do Internetu.


HotSpoty zainstalowano są na terenach:

 • szkół ponad gimnazjalnych
 • urzędu w obszarach obsługi petenta
 • parku i placów zabaw
Obiekty i teren na którym poprzez HotSpot dostępny jest bezpłatny dostęp do sieci Internet oznakowano specjalnymi tablicami informacyjnymi.


Możliwość korzystania z sieci ma każdy użytkownik, który korzystając z komputera lub telefonu z WiFi zarejestruje się na stronie startowej HotSpot, co pozwoli mu codziennie, przez okres 30 minut serfować za ”free” w sieci Internet. Po wykorzystaniu przez czasu z HotSpot’a można nadal korzystać lecz w ograniczonym zakresie tj. ze stron informacyjnych Starostwa Powiatowego oraz zgłoszonych i zarejestrowanych witryn zakwalifikowanych jako szkolnych pomocy naukowych (np. encyklopedie, witryny WWW słowników elektronicznych, itp.).


System HotSpot'ów Starostwa Powiatowego w głównych węzłach posiada przepustowość na poziomie 10 Mb/s i umożliwia korzystanie bez ograniczeń z dobrodziejstw sieci Internet. Zarówno w założeniach projektowych jaki i w czasie prac integracyjno-wdrożeniowych zakładano wykorzystanie HotSpotów:

 • w szkołach - do wspomagania kadry pedagogicznej oraz uczniów w zakresie dostępu do wiedzy poprzez szerzenie informacji dzięki programom rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wyrównanie szans i minimalizacja barier poprzez stworzenie równych możliwości dostępu do Internetu za pomocą urządzeń przenośnych na terenie placówek oświatowych
 • w urzędach – do wspomagania petentów mających potrzebę skorzystania z dostępu do sieci Internet w celu dokonania operacji finansowych, złożenia – przesłania dokumentów w formie elektronicznej, uzyskania porad prawnych lub zgromadzonych w sieci Internet informacji, porad i instrukcji


2010 – Kontrola i nadzór BUS PASÓW.


W kwietniu rozpoczęliśmy testy urządzeń do ochrony warszawskich Bus Pasów prowadzone przez Instytut Transportu Samochodowego na rzecz Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu Stołecznego Warszawy oraz Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.


Zainstalowane przez TELSAT oraz kilka innych firm urządzenia kontrolne pasa autobusowego w ciągu Alei Jerozolimskich przez prawie miesiąc były testowane przez miejskich inżynierów i ich partnerów z ITS. O efektach testów dowiemy się z protokołu końcowego. Urządzenia i oprogramowanie ma za zadanie wykrywać pojazdy nieuprawnione do poruszania się po bus pasach w godzinach szczytu - wtedy kiedy preferencje do poruszania się po nich mają autobusy miejskie, liniowe oraz taksówki. Nieuczciwi kierowcy po wykryciu przez system nadzoru – zostaną ukarani za wykroczenie łamania przepisów drogowych – tj. poruszanie się pojazdem po wydzielonym bus pasie. Nowoczesne urządzenia zainstalowane przez Telsat dodatkowo kontrolowały prędkość każdego przejeżdżającego pojazdu. Spokojnie – to tylko testy :).2010 – Maj – Wykonanie Lubelskiego Portalu Gospodarczego.


PHU TELSAT wykonał lubelski portal gospodarczy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Lubelski Portal Gospodarczy – Ukończony w fazie testów w kwietniu – ruszył pełną parą w maju 2010 oddając usługi zainteresowanym internautom. Wykonany portal charakteryzuje się zaawansowaną funkcjonalnością i możliwościami redagowania, moderowania i publikacji artykułów. Miło nam zaprezentować rozwiązanie tuż po wdrożeniu, życzymy lubelskiej społeczności wypełnienia interesującą przyciągającą treścią i zadowolenia z wymiany informacji w dziedzinie nauki, administracji i biznesu - zapraszamy do odwiedzenia strony www.gospodarka.lubelskie.pl.

Osiągnięcia, referencje, opinie techniczne, wydarzenia (historia) • Referencje
 • Pisali o nas
 • Plan dojazdu
 • Osiągnięcia, referencje, opinie techniczne, wydarzenia
 • Osiągnięcia, referencje, opinie techniczne, wydarzenia (pozostałe).
 • Galeria stron startowych HotSpot
 • Osiągnięcia, referencje, opinie techniczne, wydarzenia (historia)
 • Osiągnięcia, referencje, opinie techniczne, wydarzenia (dalsza historia)


 •  Polecamy

  Koparka łańcuchowa - trencher


  Kontakt z nami
     ogólny
  "P.H.U. Telsat"
  ul. J.Dąbskiego 1a
  72-300 Gryfice
  Polska
  telsat@555.pl
  +48 91 384 2018
  lub skorzystaj z formularza


               początek
  Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2006 Telsat Electronic Systems, Poland

   | HOME | Telekomunikacja | Energetyka | ITS | Usługi | Kontakt |